Skip to content

Bootstrap 4 Beta Çıktı

Hepinizin bildiği gibi uzun zamandır Bootstrap 3 kullanılıyordu. Yine uzun zamandır Bootstrap 4 alfa sürümlerini yayınlıyorlardı.

Sonunda beklenen sürüm olan Bootstrap 4 Beta olarak yayında. Peki Bootstrap 4 Beta ile neler değişti:

  • Normalize.css artık Bootstrap’ın gereksinim duyduğu bir kütüphane değil. Bootstrap kendi Reboot kütüphanesini kullanacak.
  • Esnek menü sınıf ismi .navbar-toggleable yerine artık .navbar-expand olarak güncellendi. Bununla ilgili bazı açıklar da giderildi.
  • Bazı anormal grid(ızgara) davranışları düzeltildi ve dökümanlar güncellendi.
  • Bir çok değişken ismi değiştirildi. Değişiklikleri görmek için #22414 ve #22092 linklerini takip edebilirsiniz.
  • Gruntfile ve dökümanları paket yöneticisi ile oluşturulmalarda artık yok.
  • Kullanılmayan değişkenleri yakalayan bir bash scripti hazırlandı.

Daha sayamayacağım tonla yeni özellik getirildi. Tüm değişiklik listesine ulaşmak istiyorsanız #21568 linkine tıklayabilirsiniz.

TR Kodlama’da Bootstrap 4 Alpha 6 kullanıyorduk. Yeni Beta sürümüne geçeriz yakın zaman içerisinde… Bootstrap’ın tüm sürümlerini ve değişiklik kayıtlarını buraya tıklayarak bulabilirsiniz. Bizim değindiğimiz değişiklikler Bootstrap v4.0.0-alpha.6 sürümünden v4.0.0-beta sürümüne olanlardır.

Ayrıca Bootstrap’ın ne olduğunu da merak edenler olabilir. Bootstrap ile ilgili detaylı bilgi için Bootstrap Rehberimizi okumalısınız.

Yeni Bootstrap 4 Beta’yı indirmek için GetBootstrap web sitesini ziyaret edin lütfen.

Bootstrap’ı CDN ile Hemen Kullanmaya Başlayın

Eğer Bootstrap’ın derlenmiş dosyalarını kullanmak istiyorsanız CDN’leri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bootstrap 4 Beta için aşağıdaki kod ile Bootstrap 4 Beta CSS dosyasını projenize ekleyebilirsiniz:

Bootstrap 4 Beta CSS

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-/Y6pD6FV/Vv2HJnA6t+vslU6fwYXjCFtcEpHbNJ0lyAFsXTsjBbfaDjzALeQsN6M" crossorigin="anonymous">

Ayrıca JavaScript dosyalarını da eklemeniz gerekmektedir:

Bootstrap 4 Beta jQuery.js, Popper.js ve Bootstrap.js

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.11.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-b/U6ypiBEHpOf/4+1nzFpr53nxSS+GLCkfwBdFNTxtclqqenISfwAzpKaMNFNmj4" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-h0AbiXch4ZDo7tp9hKZ4TsHbi047NrKGLO3SEJAg45jXxnGIfYzk4Si90RDIqNm1" crossorigin="anonymous"></script>

Bir değişiklik daha dikkatimi çekti, tether.js kullanımından popper.js kullanımına geçmişler. Farklarını bilmiyorum, Önemli bir konu ise buna da değinirim bir ara.

Güle güle kullanın, Bootstrap 4 vatana millete hayırlı olsun :)

 

TR Kodlama GitHub'da!

TR Kodlama'da yer alan makaleleri GitHub üzerinden düzenleyebileceğinizi biliyor muyudunuz? Harika değil mi? Bu makale ile ilgili düzenleme yapmak isterseniz aşağıdaki butona tıklayınız!

GitHub'da Görüntüle ve Düzenle!